PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je společnost ATV CZ, s.r.o., se sídlem: Velvarská 1626 / 45, 160 00 Praha 6, IČO: 27647234 DIČ: CZ27647234, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 121342 (dále jen „organizátor“ ).
 1. Předmětem těchto pravidel je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a organizátorem soutěže a závazné stanovení podmínek soutěže. Účastí v soutěži projevuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

2. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži musí účastník splnit následující podmínky:
 1. Soutěž začíná dne 5. 3. 2018 v 0:00 a končí dne 18. 3. 2018 v 24:00.
 1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.
 1. V případě zjištění organizátora o jednání účastníka soutěže, které by bylo v rozporu s pravidly, je organizátor oprávněn rozhodnout o ztrátě nároku účastníka na jakoukoliv výhodu plynoucí ze soutěže, včetně nároku na jakoukoliv výhru. Organizátor je oprávněn takového účastníka ze soutěže kdykoliv vyloučit, bez poskytnutí jakékoliv náhrady, je obdobně oprávněn rozhodnout o neumožnění další účasti takového účastníka v soutěži. O vyloučení ze soutěže dle předchozí věty bude takový účastník soutěže informován prostřednictvím e­mailu nebo textové zprávy.

3. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Uživatel se může do aplikace přihlásit zadáním správné odpovědi a zadáním emailu do formuláře na microsite. Pokud email zadá, dojde k přihlášení do aplikace. Na zadaný email mu bude zasláno potvrzení v účasti soutěže. Pro účast v soutěži o hlavní výhru uživatel musí potvrdit svůj účet kliknutím na potvrzující odkaz v tomto e­mailu.
 1. Po kliknutí na potvrzující odkaz se uživatelský email automaticky zařadí do soutěže. Výběr výhry ovlivňuje jediný faktor a to pořadí, v jakém uživatelé vstoupili do soutěže, a to tak, že 899. uživatel získává hlavní výhru.
 1. Hlavní výhra: Dovolená v Turecku pro 2 osoby na 4 noci a 2 green fee v Kempinski Hotel The Dome včetně letenky, v hodnotě 50.000 Kč. Termín pro čerpání výhry: 10. 11. 2018 – 28. 2. 2019. /pozn. hodnota 50.000 Kč vč. DPH je stanovena ke dni vyhlášení soutěže/.
 1. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží či služby. Každý účastník soutěže může vyhrát během jejího trvání pouze jednu výhru.
 1. V případě důvodných pochybností organizátora, že účastník soutěže jedná ve vztahu k soutěži v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo dobrými mravy, je organizátor oprávněn účastníka soutěže vyloučit z účasti v soutěži.
 1. Jméno výherce soutěže oznámí organizátor do 3 dnů od ukončení soutěže.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účastí v soutěži uživatel uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů.
 1. Uživatel účastí v soutěži dává organizátorovi, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, včetně osobního souhlasu, který se podle tohoto zákona vyžaduje od dotknuté osoby, v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora – správce osobních údajů, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.
 1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže.
 1. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uživatel má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla organizátora a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese organizátora a je účinné okamžikem doručení organizátorovi. Odvoláním souhlasu zaniká účast uživatele v soutěži.
 1. Uživatel dále uděluje souhlas s tím, že je organizátor oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e­mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek organizátora a jeho obchodních partnerů.
 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto bodu pravidel je udělený na dobu neurčitou a může být kdykoliv písemně odvolaný doručením písemného oznámení o odvolání souhlasu na adresu sídla organizátora či partnera.
 1. Výherce souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn zveřejnit jeho jméno, příjmení a město bydliště na jeho webových stránkách a na Facebooku, a to po dobu 2 let ode dne ukončení soutěže.
 1. V případě pochybností o dodržování práv se může uživatel obrátit na správce zasláním dotazu na adresu m.kabelova@golfchannel.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. OSTATNÍ PODMÍNKY

 1. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž změnit, zrušit či jinak upravit.
 1. Pravidla soutěže mohou být v průběhu trvání měněna nebo doplňována.
 1. Soutěže se není oprávněn zúčastnit:
 1. V případě prokázání skutečnosti, že výherce je osobou nesplňující podmínky k účasti v soutěži nevzniká mu nárok na výhru.
 1. Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli úkonů. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit účastníka a smazat jeho příspěvky, a to pokud poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy organizátora nebo jiných uživatelů, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.
 1. V případě jakýchkoliv otázek, či dotazů týkajících se soutěže, je k dispozici zákaznická emailová adresa: soutez@golfchannel.cz

V Praze dne 1. 3. 2018